Open navigation

Công văn 390/GSQL-GQ3 Xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  390 / GSQL - GQ3 

V/v xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Cơ khí chính xác Mien Hua
(Đ/c: Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, TP.Tân An, tỉnh Long An)


Trả lời công văn số  01 / XNK / 2016  ngày 03/3/2016 của Công ty TNHH Cơ khí chính xác Mien Hua về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Việc xác nhận hàng đã qua khu giám sát:

    Căn cứ khoản 2 Điều 52 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì trong trường hợp chưa có Hệ thống máy đọc mã vạch thì người khai hải quan cung cấp thông tin số tờ khai, danh sách container, danh sách hàng hóa cho cơ quan hải quan.

    Đối với hàng hóa nhập khẩu đưa ra khỏi khu vực giám sát tại cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường thủy nội địa, đường sắt liên vận quốc tế và trường hợp Chi cục chưa có Hệ thống máy đọc mã vạch như trình bày tại công văn số  01 / XNK / 2016  nêu trên của Công ty, Chi cục Hải quan có trách nhiệm kiểm tra thông tin do người khai hải quan hoặc người vận chuyển cung cấp và thông tin trên Hệ thống để giám sát hàng hóa nhập khẩu đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan; xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên Hệ thống.

    Như vậy, đối với trường hợp Chi cục chưa được trang bị máy đọc mã vạch, công chức Hải quan không đóng dấu lên “DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT”, không thực hiện quét mã vạch, chỉ thực hiện xác nhận trên Hệ thống là đúng theo quy định.

  2. Cơ sở xác định tờ khai đã được xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát:

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị nêu tại vướng mắc thứ hai công văn số  01 / XNK / 2016  nêu trên của Công ty. Hiện nay, trên Hệ thống chưa có chức năng để người khai hải quan kiểm tra tình trạng tờ khai đã được xác nhận hàng qua khu vực giám sát hay chưa. Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu sớm bổ sung chức năng này trên Hệ thống, sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa Hệ thống, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc để biết và sử dụng chức năng này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty TNHH Cơ khí chính xác Mien Hua biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.