Open navigation

Công văn 392/GSQL-TH Nhập mô tô đã qua sử dụng để xuất khẩu đi nước khác


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  392 / GSQL - TH 

V/v: vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Trả lời công văn số  1504 / HQHP - GSQL  ngày 09/3/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc các C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Đối với các C/O mẫu E có số tham chiếu E153302301710001 cấp ngày 15/6/2015,


  E153302301710002

  cấp

  ngày

  17/8/2015,

  E153302301710003

  cấp

  ngày

  29/8/2015,

  E153302301710005

  cấp

  ngày

  21/9/2015,

  E153302301710006

  cấp

  ngày

  23/9/2015,

  E153302301710007 cấp ngày 28/9/2015 và E153302301710008 cấp ngày 14/10/2015:


  Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.


 2. Đối với C/O mẫu E số tham chiếu E153204005260116 cấp ngày 26/9/2015 và C/O mẫu E có số tham chiếu E153204005260133 cấp ngày 02/11/2015:


Căn cứ tại Điều 23, Phụ lục II Thông tư  36 / 2010 / TT - BCT  của Bộ Công Thương quy định: “Cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu phải chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi một nhà xuất khẩu ACFTA đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ trong Phụ lục I Quyết định số  12 / 2007 / QĐ - BTM . Số hóa đơn bên thứ ba phải được ghi trên Ô số 10 của C/O mẫu E. Nhà xuất khẩu và người nhận hàng phải có trụ sở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định; bản sao của hóa đơn bên thứ ba phải được nộp cùng với C/O mẫu E được cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu”.


Theo đó, đối chiếu với trường hợp nêu tại công văn trên, các C/O mẫu E được cấp trong trường hợp có hóa đơn bên thứ ba do Công ty Hyundai Welding Korea phát hành, tại ô số 7 ghi tên Công ty phát hành hóa đơn, tại ô số 13 tích vào mục “Third Party Invoicing” là phù hợp với quy định của Hiệp định ACFTA. Do vậy, C/O mẫu E dẫn trên được xem xét chấp nhận nếu không có nghi ngờ nào về tính hợp lệ của các C/O.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.