Open navigation

Công văn 395/GSQL-GQ3 Thủ tục hải quan đối với hàng biếu tặng tại triển lãm


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  395 / GSQL - GQ3

V/v: thủ tục hải quan đối với hàng biếu tặng tại triển lãm

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty CP Dịch vụ triển lãm và Logistics

(Đ/c: Tầng 4, số 5B, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội)


Trả lời công văn số  35 / ESL  ngày 11/03/2016 của Công ty CP Dịch vụ triển lãm và logistics về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ các quy định tại Điều 136, 137 Luật Thương mại số  36 / 2005 / QH11 ; Điều 53 (Khoản 6) Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Điều 21 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục tạm nhập hàng triển lãm để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định đối với hàng hóa doanh nghiệp đã biếu tặng tại hội chợ triển lãm.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ3 (03b)

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.