Open navigation

Công văn 400/GSQL-TH Chuyển cửa khẩu hàng hóa từ kho CFS về kho ngoại quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  400 / GSQL - TH 

V/v: chuyển cửa khẩu hàng hóa từ kho CFS về kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Asia Allance Holding Limited.

(Đ/c: phòng 606, tháp A1, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).


Trả lời công văn số  140 / CV - AA  của Công ty TNHH Asia Allance Holding Limited về việc chuyển cửa khẩu hàng hóa từ kho CFS về kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4, Điều 22 Luật Hải quan năm 2014;


  Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ,


Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài thực hiện việc chia, tách Container tại kho CFS sau đó đưa hàng gửi kho ngoại quan để chờ nhập khẩu vào nội địa hoặc xuất đi nước khác thì được chuyển cửa khẩu từ kho CFS về kho ngoại quan.


Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài gửi kho ngoại quan (sau khi thực hiện chia tách tại CFS) thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 91 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, theo đó người khai hải quan thực hiện khai tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II và khai vận chuyển kết hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 51 Thông tư này.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Asia Allance Holding Limited được biết và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.