Open navigation

Công văn 480/TXNK-CST Thuế GTGT đối với mặt hàng chế phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  480 / TXNK - CST 

V/v: thuế GTGT đối với mặt hàng chế phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Goshu Kohsan Việt Nam.

(Lô P1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)


Trả lời công văn số  1602005 / GKCV - CV  ngày 9/3/2016 của Công ty TNHH Goshu Kohsan Việt Nam về thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng chế phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:


Ngày 8/3/2016, Bộ Tài chính có công văn số  3010 / BTC - CST  hướng dẫn Công ty TNHH Goshu Kohsan Việt Nam về thuế GTGT đối với mặt hàng chế phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải (xin gửi kèm theo). Đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số  3010 / BTC - CST  nêu trên.


Cục Thuế XNK thông báo để Công ty TNHH Goshu Kohsan Việt Nam biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, CST-Phương (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.