Open navigation

Công văn 503/TXNK-PL Xác định trước mã số


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  503 / TXNK - PL 

V/v: xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH GNVT Trung Dũng.

(Phòng 302, tầng 3, Khách sạn Dầu Khí, số 441 Đà Nẵng, P, Đông Hải 1, Q. Hải An, Tp.

Hải Phòng)


Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được 02 đơn đề nghị xác định trước mã số  01 / 2016  02 / 2016  ngày 18/2/2016 của Công ty TNHH GNVT Trung Dũng kèm 02 mẫu hàng hóa được đóng gói trong túi giấy (mỗi đơn đề nghị kèm 01 mẫu hàng hóa), Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số  6582 / TCHQ - PTPL  ngày 20/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc phổ biến hướng dẫn lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số;


Để có cơ sở xác định chính xác thành phần, cấu tạo, tính năng, cách thức sử dụng và các thông số kỹ thuật của 02 mặt hàng tại 02 đơn đề nghị nêu trên, Cục Thuế xuất nhập khẩu đề nghị Công ty TNHH GNVT Trung Dũng bổ sung thêm 02 mẫu hàng (mỗi đơn đề nghị bổ sung thêm 01 mẫu) để cơ quan hải quan tiến hành phân tích, phục vụ cho việc xác định mã số.


   Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH GNVT Trung Dũng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, PL - Vân (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG P

HÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.