Open navigation

Công văn 507/TXNK-CST Hoàn thuế nhập khẩu hàng tái xuất quá 365 ngày


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  507 / TXNK - CST 

V/v: hoàn thuế nhập khẩu hàng tái xuất quá 365 ngày

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Van Laack Việt Nam. 

(Địa chỉ: Số 3, Hai Bà Trưng, Hà Nội)


Trả lời công văn số  03 / VLVN / 2016  ngày 12/03/2016 của Công ty TNHH Thương mại Van Laack Việt Nam về việc hoàn thuế nhập khẩu cho hàng hóa đã nộp thuế và tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:


Ngày 25/02/2016, Bộ Tài chính có công văn số  2551 / BTC - TCHQ  hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xử lý thuế đối với hàng hóa tái xuất quá thời hạn 365 ngày của Công ty TNHH Thương mại Van Laack Việt Nam (đính kèm). Do đó, đề nghị Công ty nghiên cứu công văn số  2551 / BTC - TCHQ  và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Thuế Xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Thương mại Van Laack Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, CST-Ly (03 bản)

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.