Open navigation

Công văn 523/TXNK-CST Thuế tự vệ mặt hàng thép


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  523 / TXNK - CST 

V/v: thuế tự vệ mặt hàng thép

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty CP Liên hiệp Kim Xuân.

(Lô 16A8 đường Trục chính KCN Trà Nóc 1, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ)


Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số  69 / CV .KX.2016 ngày 12/3/2016 của Công ty CP Liên hiệp Kim Xuân đề nghị hướng dẫn việc áp thuế tự vệ đối với mặt hàng thép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:


Ngày 23/6/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số  8300 / BTC - CST  hướng dẫn về việc áp dụng thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp (bản photocopy đính kèm).


Đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung công văn số  8300 / BTC - CST  nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty CP Liên hiệp Kim Xuân biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.