Open navigation

Công văn 11/BXD-PTĐT Hướng dẫn thủ tục xin chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị mới


BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  11 / BXD - PTĐT 

V/v hướng dẫn thủ tục xin chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị mới

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: Công ty Đầu tư thương mại UPGC-An Việt 

(39 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)


Bộ Xây dựng nhận được Công văn số  07 / 2016 - TT - UPGC - AV  ngày 30/01/2016 của Công ty Đầu tư thương mại UPGC-An Việt về việc xin hướng dẫn thủ tục xin cấp chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị mới. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:


Theo Luật Đầu tư số  67 / 2014 / QH13 , Luật Nhà ở số  65 / 2014 / QH13  có hiệu từ ngày 01/7/2015, Luật Xây dựng số  50 / 2014 / QH13  có hiệu từ ngày 01/01/2015 và các nghị định hướng dẫn kèm theo về quy trình thực hiện dự án đầu tư (trong đó có dự án đầu tư xây dựng khu đô thị). Dự án Khu nhà ở Bình phú, huyện Bình Giang (quy mô diện tích 18,9ha) thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hải Dương.


Đề nghị Công ty Đầu tư thương mại UPGC-An Việt liên hệ với các cơ quan chức năng của UBND tỉnh Hải Dương để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục đầu tư của dự án nêu trên.


Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Đầu tư thương mại UPGC-An Việt nghiên cứu, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);

  • Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh (để b/c);

  • Cục trưởng Đỗ Viết Chiến (để b/c);

  • UBND tỉnh Hải Dương;

  • Lưu: VT, PTĐT(4b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.