Open navigation

Công văn 1890/VPCP-KTN Điều chỉnh một số nội dung thuộc đồ án Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Long An


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1890 / VPCP - KTN

V/v điều chỉnh cục bộ một số nội dung thuộc đồ án QHCXD Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.


Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (văn bản số  117 / TTr - UBND  ngày 11 tháng 01 năm 2016) và ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số  393 / BXD - QHKT  ngày 04 tháng 3 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ một số nội dung thuộc đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh cục bộ một số nội dung thuộc đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên.


  2. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thực hiện việc lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An bảo đảm cơ cấu sử dụng đất được duyệt và tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc;

  • Các Bộ: KHĐT, CT, XD;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;

  • Lưu: VT, KTN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.