Open navigation

Công văn 2071/VPCP-KGVX Chế độ, chính sách đối với lực lượng LĐ tiền trạm KT mới ở các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2071 / VPCP - KGVX 

V/v chế độ, chính sách đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Về đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số  10 / BC - BLĐTBXH  ngày 08 tháng 3 năm 2016) giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới làm nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980; ý kiến của Bộ Tư pháp (văn bản số  4448 / BTP - PLDSKT  ngày 02 tháng 12 năm 2015), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số  9412 / BNN - TCCB  ngày 17 tháng 11 năm 2015), Bộ Nội vụ (văn bản số  5319 / BNV - TL  ngày 17 tháng 11 năm 2015), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số  10745 / BKHĐT - LĐVX  ngày 07 tháng 12 năm 2015) Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:


  1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số  2169 / TTg - KGVX  ngày 31 tháng 10 năm 2014; tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng trong năm 2017;


  2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu chế độ, chính sách đối với lao động tiền trạm kinh tế mới làm nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào thời điểm thích hợp.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • Các Bộ: Tài chính, NNPTNT, Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT;các Vụ: KTTH, V.III, TH;

  • Lưu: VT, KGVX (03), 1b. 31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Khắc Định

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.