Open navigation

Nghị quyết 22/NQ-CP Ký Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về Thú y và Bệnh truyền lây từ động vật sang người


CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  22 / NQ - CP 

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016


NGHỊ QUYẾT


VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI ASEAN VỀ THÚ Y VÀ BỆNH TRUYỀN LÂY TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1368/TTr BNN-HTQT ngày 25 tháng 2 năm 2016,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về Thú y và Bệnh truyền lây từ động vật sang người (ACCAHZ).


Điều 2. Đồng ý Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định ACCAHZ.


Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thủ tục phê duyệt Hiệp định ACCAHZ theo quy định.


Điều 4. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định./.Nơi nhận:

  • Các đồng chí thành viên Chính phủ;

  • Các Bộ Ngoại giao, Tư pháp, Y tế, Công Thương, Tài chính (kèm Hiệp định);

  • VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, Vụ PL, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT(3). đh

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.