Open navigation

Công văn 442/BXD-VLXD Hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn


BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  442 / BXD - VLXD 

V/v hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu


Bộ Xây dựng nhận được công văn số  680 / UBND - ĐTXD  ngày 18/2/2016 của UBND tỉnh Phú Yên và công văn số  33 / VP - Bch  ngày 8/3/2016 ngày 8/3/2016 của Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu (gọi tắt là Doanh nghiệp) về việc đề nghị gia hạn hướng dẫn Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét cửa Đà Diễn, sông Đà Rằng, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (gọt tắt là Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 12/8/2015, Bộ Xây dựng có văn bản số  1775 / BXD - VLXD  hướng dẫn Doanh nghiệp xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 481.154 m3, trong Khoảng thời gian từ ngày 12/8/2015 đến ngày 31/12/2015. Đến nay, vì thời tiết không đảm bảo thi công nên Doanh nghiệp mới xuất khẩu được 58.892,56 m3, khối lượng cát nhiễm mặn còn lại chưa xuất khẩu là 422.261,44 m3.

Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của UBND tỉnh Phú Yên và Doanh nghiệp về việc tiếp tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nhằm đảm bảo Mục tiêu cho thông luồng, thoát lũ, tàu thuyền ra vào thuận lợi; Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn việc Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu trong quá trình thực hiện Dự án với khối lượng còn lại là 442.261 m3 (Bốn trăm bốn mươi hai nghìn hai trăm sáu mốt mét khối), trong Khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/12/2016. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát, kiểm tra và đề xuất của cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trong thời gian tiếp theo.

Doanh nghiệp phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có tọa độ nạo vét...), hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư  04 / 2012 / TT - BXD  ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Phú Yên về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3  tháng / 01  lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án. Đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • UBND tỉnh Phú Yên;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Cục Hải quan tỉnh Bình Định;

  • Lưu; VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Đức Duy

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.