Open navigation

Công văn 444/BXD-VLXD Hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn


BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  444 / BXD - VLXD 

V/v: hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác khoáng sản Sài Gòn - Hà Nội


Bộ Xây dựng nhận được công văn số  1211 / UBND - KT  ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa và số  03 / 2016 .BXD-GH ngày 25/02/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác khoáng sản Sài Gòn-Hà Nội (gọi tắt là Công ty) đề nghị gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét cải tạo sông Tắc từ hạ lưu Cầu Bình Tân đến biển Đoạn II (từ K2+000 đến biển) thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” (gọi tắt là Dự án), Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:


Ngày 22/7/2014, Bộ Xây dựng đã có văn bản số  1649 / BXD - VLXD  thống nhất việc Công ty xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối) trong Khoảng thời gian từ ngày 22/7/2014 đến ngày 31/12/2014. Ngày 08/01/2015, Bộ Xây dựng có văn bản số  23 / BXD - VLXD  gia hạn cho Công ty xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 trong Khoảng thời gian từ ngày 08/01/2015 đến ngày 30/6/2015. Tiếp đó, Bộ Xây dựng có văn bản số  1667 / BXD - VLXD  ngày 29/7/2015 gia hạn cho Công ty xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 trong Khoảng thời gian từ ngày 29/7/2015 đến ngày 28/2/2016. Tuy nhiên, thời gian vừa qua do việc phải hoàn tất các thủ tục tìm đối tác để xuất khẩu, nên Công ty vẫn chưa thể triển khai được việc nạo vét và xuất khẩu cát nhiễm mặn.


Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa cũng như của Công ty về việc gia hạn thời gian xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án, nhằm giải quyết yêu cầu Mục tiêu nạo vét thông luồng và đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn để Công ty xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối), là khối lượng được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại văn bản số  1667 / BXD - VLXD  ngày 29/7/2015, trong Khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/12/2016. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trong thời gian tiếp theo.


Công ty phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có tọa độ nạo vét....), hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét đã được phê duyệt.


Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác khoáng sản Sài Gòn - Hà Nội. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • UBND tỉnh Khánh Hòa;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;

  • Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGĐỗ Đức Duy

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.