Open navigation

Công văn 469/BXD-KTXD Điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng


BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  469 / BXD - KTXD 

V/v điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: Ban Quản lý dự án Giao thông II


Bộ Xây dựng nhận được văn bản số  49 / BQL - KHKTngày  07/3/2016 của Ban Quản lý dự án Giao thông II – Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:


  1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.


  2. Việc điều chỉnh chi phí tư vấn khi điều chỉnh thiết kế do người quyết định đầu tư thay đổi sau khi Nhà thầu tư vấn đã tiến hành khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công theo đúng dự án được phê duyệt và đã được đại diện Chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế và dự toán thì các bên thương thảo khối lượng công việc phải thực hiện ngoài hợp đồng để lập dự toán bổ sung đảm bảo nguyên tắc tận dụng tối đa sản phẩm tư vấn đã thực hiện.


  3. Căn cứ các mục 1 & mục 2 nêu trên, Ban Quản lý dự án Giao thông II, quyết toán hợp đồng theo quy định và đảm bảo nguyên tắc phù hợp với hợp đồng đã ký kết, các quy định liên quan đến pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.


Ban Quản lý dự án Giao thông II căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • SGTVT tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu;

  • Lưu: VT, KTXD(Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.