Open navigation

Công văn 1201/TCT-KK Hồ sơ hải quan trong hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1201 / TCT - KK 

V/v: hồ sơ hải quan trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  247 / CT - KTrT  ngày 25/2/2016 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau liên quan đến việc kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền của Công ty TNHH Anh Khoa tại Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính đã ban hành công văn số  12485 / BTC - TCT  ngày 18/9/2013, Công văn số  10024 / BTC - TCT  ngày 22/7/2014, Công văn số  18645 / BTC - TCT  ngày 15/12/2015 về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền. Ngày 8/01/2016. Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số  103 / TCT -  KK về việc kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng.


Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài chính thì cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu phải thực hiện việc kiểm tra thực tế 100% hàng hóa và ghi đầy đủ các thông tin liên quan nếu xác định doanh nghiệp hoặc mặt hàng xuất khẩu của doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng theo các tiêu chí về doanh nghiệp và mặt hàng tại công văn số  12485 / BTC - TCT  ngày 18/9/2013 và Công văn số  10024 / BTC -  TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính; đồng thời bổ sung các mặt hàng, đối tượng có rủi ro cao về thuế, hải quan đã được hướng dẫn tại Công văn số  5642 / BTC -  TCT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng hóa xuất khẩu và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại các Công văn nêu trên.


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau thực hiện theo đúng hướng dẫn tại các công văn nêu trên của Bộ Tài chính và công văn số  103 / TCT - KK ngày 8/1/2016 của Tổng cục Thuế.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (BTC);

  • TCHQ;

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.