Open navigation

Công văn 2034/VPCP-KTTH Xử lý nợ thuế của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thương mại BMC


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2034 / VPCP - KTTH 

V/v xử lý nợ thuế của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp Thương mại BMC

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Công Thương.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  2180 / BTC - TCHQ  ngày 17 tháng 02 năm 2016 về việc xử lý tiền chậm nộp thuế do sáp nhập doanh nghiệp, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính căn cứ quy định về thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại Khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012 và trường hợp nợ thuế của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC để xử lý cho phù hợp.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.