Open navigation

Công văn 1008/LĐTBXH-NCC Thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1008 / LĐTBXH - NCC

V/v thực hiện Chỉ thị số  02 / CT - TTg  ngày 25/01/2016 của TTCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bộ Quốc phòng;

Bộ Công an;

Bộ Y tế;

Bộ Nội vụ;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ Xây dựng;

Bộ Thông tin và Truyền thông;

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Thực hiện trách nhiệm được giao tại Chỉ thị số  02 / CT - TTg  ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng" (sau đây gọi tắt là Chỉ thị), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung sau:


 1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nói chung, các đối tượng người có công với cách mạng nói riêng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.


 2. Các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai Chỉ thị.


 3. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

 1. Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị; biểu dương những gia đình và cá nhân người có công với cách mạng gương mẫu trong thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trong các phong trào ở cơ sở, vượt khó vươn lên làm giàu, chăm lo xây dựng gia đình văn hóa,...; tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực.


 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan liên quan:

 • Rà soát và có các biện pháp cụ thể, giải quyết những trường hợp chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chế độ ưu đãi, bảo đảm tất cả người có công với cách mạng được thụ hưởng các chế độ ưu đãi đúng chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật.

 • Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm; đề xuất xử lý những việc làm sai trái, tiêu cực; kiên quyết đình chỉ việc thụ hưởng chế độ và thu hồi ngân sách Khoản tiền hưởng sai chế độ.


 • Thống kê, tổng hợp số hồ sơ đề nghị công nhận người có công còn tồn đọng để đề xuất xem xét, giải quyết theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng.


 • Khẩn trương xem xét, giải quyết những trường hợp khiếu nại tố cáo liên quan tới việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng theo thẩm quyền. Đối với các đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến việc lập hồ sơ ban đầu đối với người có công với cách mạng thì chuyển sang cơ quan có trách nhiệm lập hồ sơ xem xét, giải quyết.


 1. Cơ quan quân sự, công an cấp tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết những trường hợp tồn đọng trong chính sách thương binh, liệt sĩ với những người đã từng tham gia quân đội, công an nhân dân.


 2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục rà soát, thống kê danh sách cụ thể đối tượng người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở theo Quyết định số  22 / 2013 / QĐ - TTg  ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng của Trung ương để giải quyết theo trình tự và thẩm quyền.


 3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan quân sự cấp tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt việc lập hồ sơ đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.


đ) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc tuyên truyền, vận động các hội viên và nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc người có công với cách mạng tại địa phương.


3. Định kỳ 06 tháng và hàng năm, các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

 • Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.