Open navigation

Công văn 1016/LĐTBXH-TTr Đảm bảo an ninh tại nơi tiếp công dân


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1016 / LĐTBXH - TTr 

Về việc đảm bảo an ninh tại nơi tiếp công dân

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Trong thời gian qua tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương có nhiều diễn biến phức tạp, tính chất gay gắt; nhiều đoàn công dân (đặc biệt ở Hà Nội, Bình Dương, Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Ninh Bình, Bạc Liêu...) tập trung đông người, căng băng rôn, khẩu hiệu, mặc đồng phục, la hét trước Trụ sở yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết. Tình trạng công dân có thái độ bức xúc, lăng mạ, chửi bới cán bộ tiếp dân, vi phạm nội quy Trụ sở tiếp công dân diễn ra ngày càng nhiều hơn, có trường hợp xâm hại về sức khỏe và tính mạng của cán bộ tiếp công dân. Trước tình hình đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Công văn số  218 / TTCP - BTCDTW  ngày 02/02/2016 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường đảm bảo an ninh tại trụ sở Tiếp công dân (sao văn bản kèm theo).

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại trụ sở tiếp công dân của Bộ và đặc biệt là trước và trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

  1. Khẩn trương rà soát, đánh giá, phân loại các vụ việc phức tạp, tồn đọng trong thời gian qua thuộc lĩnh vực quản lý, trình Bộ phương án giải quyết dứt điểm.

  2. Bố trí Lãnh đạo đơn vị và cán bộ chuyên môn tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo đúng quy định. Chủ động thông tin, đề xuất các biện pháp phối hợp xử lý, ngăn ngừa những đối tượng có hành vi quá khích, mất trật tự tại địa điểm tiếp công dân.

  3. Thanh tra Bộ thường xuyên theo dõi tình hình tiếp công dân tại Bộ, tổ chức tốt việc đối thoại với công dân. Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan trong việc nắm tình hình, nhất là việc xử lý các vụ khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ.

  4. Cục Người có công, Cục Quản lý lao động ngoài nước cử cán bộ trực tiếp công dân hàng ngày; cử lãnh đạo đơn vị tiếp kịp thời khi có đoàn đông người và có phương án đảm bảo an ninh trật tự tại phòng tiếp công dân.

  5. Văn phòng Bộ tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở tiếp công dân của Bộ và có phương án bảo vệ an toàn cho cán bộ tiếp công dân, chủ động phòng ngừa các hành vi kích động, gây mất trật tự tại trụ sở tiếp công dân của Bộ, đặc biệt là vào ngày Lãnh đạo Bộ tiếp công dân.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Thanh tra Chính phủ;

  • Lưu VT, TTra.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.