Open navigation

Công văn 1075/LĐTBXH-PC Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, bộ máy và biên chế


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1075 / LĐTBXH - PC 

V/v: rà soát VBQPPL về tổ chức, bộ máy và biên chế

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ


Bộ Nội vụ có Công văn số  1035 / BNV - TCBC  ngày 10/3/2016 gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quyết định số  2218 / QĐ - TTg  ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch Chính phủ thực hiện Nghị quyết số  39 - NQ / TW . Đề nghị các đơn vị rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách mà có các quy định về tổ chức, bộ máy và biên chế theo Biểu số 1 gửi kèm theo.


Kết quả rà soát của các đơn vị gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 20/4/2016 để tổng hợp, trả lời Bộ Nội vụ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, PC;

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ


Hà Đình Bốn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.