Open navigation

Công văn 1728/BYT-KCB Thực hiện CSSK và khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1728 / BYT - KCB 

V/v thực hiện chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi và bệnh định kỳ cho người cao tuổi

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

Y tế ngành.


Thực hiện kết luận Thông báo số  55 / TB - VPCP  ngày 18/3/2016 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, thực hiện Luật Người cao tuổi được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số  35 / 2011 / TT - BYT  ngày 15 tháng 10 năm 2011 về hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, để đảm bảo khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:


 1. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Giám đốc bệnh viện ngành thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Thông tư số  35 / 2011 / TT - BYT  về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, chỉ đạo các cơ sở y tế trong tỉnh, thành phố khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi ít nhất một năm một lần.


 2. Về quy trình khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi được thực hiện Thông tư số  14 / 2013 / TT - BYT  theo Điều 1, Khoản 3 Điểm a về đối tượng áp dụng khám sức khỏe định kỳ và Điều 4, Khoản 4 về hồ sơ khám sức khỏe định kỳ (Phụ lục 3);


 3. Việc chi lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi và chi tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi được quy định tại Điều 3, Khoản b và c của Thông tư  21 / TT - BTC .


Trong quá trình triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi theo hướng dẫn của Thông tư  14 / 2013 / TT - BYT  nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, 138A đường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04. 62732280, fax 04. 62732289 để được kịp thời phối hợp, tháo gỡ giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT VN;

 • Văn phòng CP: Vụ KGVX, Vụ KT ngành;

 • VP Ủy ban Quốc gia về NCT VN;

 • TW Hội Người cao tuổi Việt Nam;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Các Bộ: GTVT, LĐTBXH, VHTTDL, TC, KHĐT, NNPTNT;

 • BHXH Việt Nam;

 • Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.