Open navigation

Quyết định 383/QĐ-HĐPHPBGDPL Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến GD pháp luật Bộ LĐTBXH năm 2016


HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  383 / QĐ - HĐPHPBGDPL 

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số  106 / 2012 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số  424 / QĐ - LĐTBXH  ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng; cơ quan Thường trực và Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Các Thứ trưởng;

 • Sở LĐTBXH các tỉnh thành phố;

 • Website Bộ LĐTBXH;

 • Lưu: VT, PC.

  TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH


  THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  Phạm Minh Huân

  KẾ HOẠCH


  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  383 / QĐ - HĐPHPBGDPL  ngày 24 tháng 03 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


  1. Mục đích, yêu cầu


   1. Mục đích


    1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi là Hội đồng)


    2. Nâng cao vị trí, vai trò của Hội đồng trong tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); bảo đảm công tác PBGDPL năm 2016 được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.


   2. Yêu cầu


    1. Bám sát nội dung, yêu cầu về công tác PBGDPL được xác định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản có liên quan và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quy định tại Quyết định số  424 / QĐ - LĐTBXH  ngày 14/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


    2. Gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - pháp lý lớn của đất nước trong năm 2016.


    3. Phát huy vai trò của Vụ Pháp chế - Cơ quan thường trực Hội đồng trong tham mưu, tư vấn, nâng cao hiệu quả phối hợp của Hội đồng, đồng thời đề cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.


 1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


  1. Tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL


   1. Tư vấn xác định nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến trong năm 2016, trong đó chú trọng hướng dẫn, tổ chức phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, các văn bản luật có hiệu lực năm 2016 như Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Bộ luật lao động (2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.


    1. Hình thức thực hiện: tập huấn, đối thoại pháp luật và giới thiệu luật.


    2. Chủ trì thực hiện: Các Ủy viên Hội đồng thuộc đơn vị chủ trì các dự án Luật.

    3. Phối hợp thực hiện: Các Ủy viên Hội đồng.


    4. Thời gian thực hiện: Quý II,  III / 2016 .

   2. Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những nội dung của các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến lĩnh vực lao động và xã hội, tập trung về quy định của Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)


    1. Hình thức thực hiện: hội thảo, tập huấn.


    2. Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.


    3. Phối hợp thực hiện: Các Ủy viên Hội đồng.


    4. Thời gian thực hiện: Quý  III / 2016 .

   3. Tư vấn tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 (ngày Pháp luật năm 2016).


    Định hướng chủ đề, nội dung, hình thức trong văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016.

    1. Hình thức thực hiện: Thông qua cuộc họp, cho ý kiến bằng văn bản.


    2. Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.


    3. Phối hợp thực hiện: Các Ủy viên Hội đồng.


    4. Thời gian thực hiện: Quý  IV / 2016 .

   4. Tư vấn hướng dẫn, phối hợp triển khai PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.


    1. Hình thức thực hiện: Tổ chức Tọa đàm đánh giá thực trạng công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù và đề xuất phương hướng, giải pháp phù hợp; tổ chức cuộc họp góp ý, cho ý kiến, tổ chức kiểm tra.


    2. Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng là đại diện các đơn vị thuộc Bộ.


    3. Phối hợp thực hiện: Các Ủy viên Hội đồng.


    4. Thời gian thực hiện: Quý III,  IV / 2016 .

   5. Tổng kết, đánh giá, khen thưởng thực hiện Quyết định số  31 / 2009 / QĐ - TTg  ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009 - 2012.

    1. Hình thức thực hiện: hội nghị tổng kết.


    2. Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.


    3. Phối hợp thực hiện: cơ quan chủ trì tiểu Đề án, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


    4. Thời gian thực hiện: Quý  IV / 2016 .


  2. Tổ chức kiểm tra về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật


   1. Kiểm tra tình hình thực hiện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật xử lý vi phạm hành chính và công tác thi hành thi hành pháp luật về cai nghiện.


    1. Chủ trì thực hiện: Ủy viên Hội đồng đại diện Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.


    2. Phối hợp thực hiện: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ


    3. Thời gian kiểm tra: Tháng 9,  10 / 2016 .


    4. Địa Điểm kiểm tra: Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội sắp xếp.


   2. đ) Cách thức kiểm tra: Tại mỗi địa Điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra làm việc với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội và 01 Cơ sở cai nghiện bắt buộc về tình hình thực hiện biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và công tác thi hành thi hành pháp luật về cai nghiện để làm căn cứ báo cáo Bộ Tư pháp.


   3. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về Ủy quyền quản lý lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.


    1. Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.


    2. Phối hợp thực hiện: Vụ Lao động - Tiền lương; Cục An toàn Lao động; Thanh tra Bộ


    3. Thời gian kiểm tra: Tháng 9,  10 / 2016 .


    4. Địa Điểm kiểm tra: Vụ Pháp chế sắp xếp.


   4. đ) Cách thức kiểm tra: Tại mỗi địa Điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp về tình hình thực hiện.


   5. Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

    1. Chủ trì thực hiện: Ủy viên Hội đồng đại diện Cục An toàn lao động.


    2. Phối hợp thực hiện: Vụ Pháp chế


    3. Thời gian kiểm tra: Tháng  10 - 11 / 2016 .


    4. Địa Điểm kiểm tra: Cục An toàn lao động sắp xếp.


   6. đ) Cách thức kiểm tra: Tại mỗi địa Điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 01 doanh nghiệp về tình hình thực hiện pháp luật về An toàn lao động.


  3. Tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2016, xác định phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng năm 2017


   1. Hình thức thực hiện: thông qua phiên họp Hội đồng.


   2. Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.


   3. Phối hợp thực hiện: các Ủy viên Hội đồng.


   4. Thời gian thực hiện: tháng  12 / 2016 .


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


 1. Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại phần II của Kế hoạch này. Vụ Pháp chế - Cơ quan thường trực Hội đồng làm đầu mối cho Hội đồng trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.


 2. Trên cơ sở Kế hoạch này, các Ủy viên Hội đồng chỉ đạo các cơ đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý tổ chức triển khai thực hiện.


 3. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong nguồn kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Cơ quan thường trực Hội đồng và nguồn kinh phí của các đơn vị theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.