Open navigation

Quyết định 426/QĐ-BHXH Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

 Không còn phù hợp 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  426 / QĐ - BHXH 

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số  44 / 2013 / QH13  ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa 13;

Căn cứ Nghị định số  84 / 2014 / NĐ - CP  ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Thông tư số  188 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số  84 / 2014 / NĐ - CP  ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

Căn cứ Nghị định số  01 / 2016 / NĐ - CP  ngày 05/01/2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số  253 / QĐ - TTg  ngày 17/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Tài chính - Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

 • Như điều 2;

 • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

 • Bộ Tài chính (để b/c);

 • Hội đồng quản lý (để b/c);

 • Tổng Giám đốc;

 • Các Phó TGĐ;

 • Website BHXH VN;

 • Lưu: VT, TCKT (5bản).

  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Thị Minh

  CHƯƠNG TRÌNH


  THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2016

  (Ban hành kèm theo Quyết định số:  426 / QĐ - BHXH  ngày 24/3/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)


  1. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU


   1. Mục tiêu


    Tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ngành để sử dụng hiệu quả nguồn lực và góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.


   2. Yêu cầu


    1. Đẩy mạnh việc THTK, CLP trong năm 2016 để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016;


    2. THTK, CLP là trách nhiệm của tất cả các đơn vị và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu để tạo chuyển biến tích cực trong chống lãng phí và thực hành tiết kiệm;


    3. THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Ngành, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan;


    4. THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời, phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.


  2. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ


   1. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dự toán năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ giao, cụ thể:


    1. Tổng số thu 269.294 tỷ đồng, trong đó:


     1. Thu bảo hiểm xã hội (BHXH): 158.443 tỷ đồng


     2. Thu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): 10.363 tỷ đồng


     3. Thu bảo hiểm y tế (BHYT): 66.288 tỷ đồng

     4. Thu tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính: 34.200 tỷ đồng


    2. Tổng số chi 200.047 tỷ đồng, trong đó:


     a) Chi chế độ BHXH từ quỹ BHXH: 110.121 tỷ đồng


     1. Chi chế độ BHTN: 7.371 tỷ đồng


     2. Chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT: 72.700 tỷ đồng


    3. d) Chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN: 9.855 tỷ đồng


   2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật THTK, CLP và các văn bản về THTK, CLP của Nhà nước.


    Trung tâm Truyền thông chủ trì, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh), các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:


    1. Nâng cao hiệu quả phối hợp với các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến cán bộ và nhân dân trên phạm vi cả nước.


    2. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản liên quan đến THTK, CLP như: Luật THTK, CLP; Nghị định số  84 / 2014 / NĐ - CP  ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số  188 / 2014 / TT -  BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số  84 / 2014 / NĐ - CP  ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Kết luận số  21 - KL / TW  ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016; Nghị quyết số  82 / NQ - CP  ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số  21 - KL / TW  ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số  295 / QĐ - BHXH  ngày 25/3/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.


    3. BHXH các tỉnh chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân; bám sát Chương trình công tác tuyên truyền năm 2016 tại Công văn số  4954 / Ctr - BHXH  ngày 08/12/2015 của BHXH Việt Nam; động viên cán bộ, công chức, viên chức phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, chủ động cung cấp thông tin, số liệu, kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, Luật BHXH số  58 / 2014 / QH13 , Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, đặc biệt là tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương.

    4. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  01 / NQ - CP  năm 2016 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số  66 / QĐ - BHXH  ngày 19/01/2016 của BHXH Việt Nam đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu về THTKCLP.


   3. Tăng cường các biện pháp nhằm giảm nợ đọng BHXH, BHYT, quản lý thu BHXH, BHYT


    Ban Thu chủ trì, BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:


    1. Điều tra, khảo sát số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định và xây dựng lộ trình khai thác mở rộng đối tượng. Thường xuyên bám sát các đơn vị đôn đốc thu nộp, tính lãi suất chậm nộp, gắn việc trích nộp BHXH, BHYT với việc giải quyết chế độ chính sách. Chủ động đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, rà soát phân loại các đơn vị nợ đọng để có kế hoạch xử lý cụ thể đối với từng đơn vị.


    2. Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành ở địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát chuyên đề và kiên quyết xử lý các đơn vị nợ; lập hồ sơ, kiên quyết xử lý và khởi kiện đơn vị nợ đọng ra tòa để tăng cường việc đốc thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.


    3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ thu nợ liên ngành, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và khởi kiện đối với các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, đưa tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN giảm xuống dưới 4% so với tổng kế hoạch thu của Ngành; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; đẩy mạnh phòng chống, tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách, phòng chống lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Bảo đảm Quỹ khám, chữa bệnh (KCB) BHYT được cân đối và có kết dư.


   4. Tiết kiệm chống lãng phí trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT


    1. Ban Thực hiện chính sách BHXH chủ trì, BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:


     1. Xây dựng văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam về điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH; văn bản hướng dẫn thực hiện, quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết các chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH số  58 / 2014 / QH13 .


     2. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi phụ trách của đơn vị trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.


     3. Xây dựng bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (mô hình khung) đối với 17 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH.

    2. Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:


     1. Phối hợp với Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ thực hiện tin học hóa trong KCB BHYT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện liên thông dữ liệu KCB BHYT giữa các cơ sở KCB ở cả 4 tuyến và giám định thanh toán BHYT tự động với cơ quan quản lý y tế, cơ quan BHXH trên mạng điện tử toàn quốc.


     2. Phối hợp với các cơ sở KCB rà soát và đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong giám định KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT nhằm tạo thuận lợi và giảm phiền hà cho người bệnh.


     3. Tổ chức thực hiện phương pháp giám định tập trung theo tỷ lệ đã được Chính phủ cho phép triển khai trên phạm vi cả nước theo đúng các quy định tại Quy trình giám định BHYT do BHXH Việt Nam ban hành. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám định chi phí KCB BHYT, ngăn ngừa, phòng chống các biểu hiện gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHYT trong quá trình KCB.


    3. Ban Dược và Vật tư y tế chủ trì, BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương.


     1. Chủ động tham gia có hiệu quả vào toàn bộ quá trình đấu thầu thuốc, vật tư y tế theo quy định của pháp luật (kể cả xây dựng kế hoạch và thẩm định kế hoạch thầu). Thường xuyên rà soát, đánh giá, kiểm tra việc sử dụng thuốc, vật tư y tế hợp lý so với kế hoạch và kết quả đấu thầu đã được phê duyệt; phát hiện thuốc ngoài danh mục, thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao để xử lý.


     2. Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn mua sắm, quản lý, kiểm soát thanh toán thuốc, vật tư y tế trong KCB BHYT tại 10 địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.


   5. Tiết kiệm chống lãng phí trong chi trả chế độ BHXH, BHYT


    Vụ Tài chính - Kế toán chủ trì, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT và BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:


    1. Đảm bảo đầy đủ và kịp thời kinh phí để các đơn vị có đủ nguồn chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Tổ chức chi trả kịp thời, đúng chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng chế độ. Tăng cường các biện pháp quản lý đối tượng hưởng các chế độ BHXH.


    2. Tổ chức thực hiện chi trả chế độ BHXH thông qua hệ thống bưu điện tại 63 tỉnh, thành phố; đồng thời đẩy mạnh phương thức chi trả các chế độ BHXH cho người hưởng qua tài khoản cá nhân, đảm bảo việc chi trả chế độ BHXH đầy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn và an toàn.

    3. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác chế độ BHXH cho người hưởng; sửa đổi, bổ sung Quyết định số  488 / QĐ - BHXH  ngày 23/5/2012 về quản lý chi trả các chế độ BHXH.


   6. THTK, CLP trong quản lý, sử dụng kinh phí chi quản lý bộ máy


    Vụ Tài chính - Kế toán chủ trì, BHXH tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp thực hiện:


    1. Thực hiện phòng, chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, áp dụng đối với những loại tài sản có lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, được sử dụng phổ biến ở nhiều đơn vị. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho THTK, CLP.


    2. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương. Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lỗ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí; tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào. Các đơn vị xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết việc tiết kiệm điện, nước, sử dụng thiết bị dùng chung, văn phòng phẩm, điện thoại, xăng dầu để thực hiện thống nhất trong toàn đơn vị. Thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm chi phí điện nước, xăng dầu và các chi phí thường xuyên khác. Ban hành quy chế quản lý, giao mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đến từng bộ phận, cá nhân để thực hiện; tùy theo tính chất chỉ tiêu, thực hiện khoán đến người sử dụng các khoản kinh phí hoạt động.


    3. Tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi.


    4. Nghiên cứu thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường phân cấp và tăng cường tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực tài chính. Triển khai tích cực, hiệu quả Nghị định số  16 / 2015 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 2 năm 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (gồm cả việc hoàn thiện các văn bản quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam).


   7. THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.


    Vụ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, BHXH tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp thực hiện:


    1. Thực hiện tiết kiệm từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư; tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; không để phát sinh thêm và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

    2. THTK, CLP thông qua đổi mới cơ bản cơ chế phân bổ và quản lý sử dụng vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Phấn đấu đảm bảo 100% việc phân bổ vốn đầu tư công tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công do cấp có thẩm quyền quyết định.


    3. Chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án để phấn đấu tiết kiệm (từ 5% đến 10%) tổng mức đầu tư của dự án.


    4. Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số  27 / CT - TTg  ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.


   8. đ) Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản của ngành (trừ các trường hợp đặc biệt khác: Công trình quan trọng quốc gia; công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương).


   9. THTK, CLP trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công.


    Vụ Tài chính - Kế toán chủ trì, BHXH tỉnh và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp thực hiện:


    1. Thực hiện việc mua sắm tập trung đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải mua sắm tập trung theo quyết định của cấp có thẩm quyền.


    2. Đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các đơn vị phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm.


    3. Hạn chế mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền; tổ chức rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có của các đơn vị theo tiêu chuẩn, định mức do Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số  32 / 2015 / QĐ - TTg  ngày 08 tháng 4 năm 2015; thực hiện xử lý kịp thời số xe ô tô dôi dư (nếu có) theo đúng quy định.


    4. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số  27 / CT - TTg  ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, các cơ sở hoạt động sự nghiệp; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, kiên quyết thu hồi diện tích nhà, đất sử dụng cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định và trụ sở cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới.


     đ) Thực hiện xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi dự án kết thúc theo đúng quy định của pháp luật.


    5. Quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, xe chuyên dùng: Đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

   10. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính


    1. Vụ Pháp chế chủ trì, các đơn vị chuyên môn giúp việc, BHXH các tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp thực hiện:


     1. Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục thuộc thẩm quyền; kiến nghị các Bộ, Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục kê khai tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị và doanh nghiệp xuống còn 45  giờ / 1  năm.


     2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của BHXH Việt Nam.


     3. Thực hiện có hiệu quả hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước thông qua việc hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet theo tinh thần Nghị quyết  36a / NQ - CP  ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2020, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động kèm theo Quyết định số  1499 / QĐ -  BHXH ngày 10/12/2015 của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số  36a / NQ - CP . Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị để vừa rút ngắn thời gian thực hiện, giảm nhân lực quản lý, giảm chi phí xã hội, vừa phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.


     4. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; giao nhận hồ sơ qua Bưu điện.


    2. Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, BHXH tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:

     1. Xây dựng dữ liệu tập trung để triển khai ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ của Ngành.


     2. Xây dựng cơ sở pháp lý, hạ tầng và hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc về đối tượng tham gia, đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN; triển khai ứng dụng chữ ký số trong thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực: kê khai, thu, chi và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN.


     3. Nghiên cứu xây dựng phần mềm kết nối, giám định chi phí KCB, liên thông thanh toán chi phí KCB.


     4. Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của BHXH Việt Nam theo Khung Chính phủ điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành tại Công văn số  1178 / BTTTT - THH  ngày 21/4/2015 tập huấn cho các đơn vị, BHXH tỉnh, thành phố về triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử của BHXH Việt Nam theo Khung Chính phủ điện tử sau khi được phê duyệt.

   11. THTK, CLP trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.


    Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc, BHXH tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:


    1. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số  108 / 2014 / NĐ - CP  ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số  01 / 2015 / TTLT - BNV - BTC  ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số  108 / 2014 / NĐ - CP  và Kế hoạch số  3213 / KH - BHXH  ngày 27/8/2015 của BHXH Việt Nam tinh giản biên chế theo Nghị định số  108 / 2014 / NĐ - CP  Quản lý chặt chẽ biên chế cán bộ, công chức, viên chức.


    2. Nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định của pháp luật trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ, tinh thần thái độ phục vụ và thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.


    3. Nghiên cứu thực hiện rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến các thủ tục tuyển dụng công chức, viên chức (thủ tục thi tuyển công chức, thủ tục xét tuyển dụng công chức, thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức), thủ tục thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính định kỳ hàng năm của Chính phủ.


    4. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị.

   12. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, giám sát và xử lý vi phạm về THTK, CLP


Vụ Thanh tra - Kiểm tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn giúp việc và BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:


 1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP.


 2. Thực hiện Quyết định số  1558 / QĐ - BHXH  ngày 25/12/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra, Thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2016. Lồng ghép nội dung kiểm tra về THTK, CLP trong chương trình kiểm tra thường xuyên, đột xuất, trong công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các lĩnh vực thu, chi BHXH, BHYT, BHTN, kiểm tra thực thi công vụ, thực hiện chính sách BHXH, BHYT kiểm tra về quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án; kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra đối với các đơn vị, các công trình dự án; kiểm tra thực hiện quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi quản lý bộ máy, mua sắm, sửa chữa, quản lý tài sản.

 3. Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị cấp dưới trực thuộc.


 4. Thủ trưởng các đơn vị phải đề ra các biện pháp cụ thể để tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác kiểm tra, thủ trưởng đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý.


  đ) Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch về tài sản, thu nhập của cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ các nội dung công khai theo quy định, thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo đúng quy định tại Nghị định số  84 / 2014 / NĐ - CP .


 5. Tăng cường thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT,BHTN.


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Căn cứ Chương trình THTK, CLP năm 2016 của BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP, chỉ tiêu tiết kiệm năm 2016 của đơn vị; đưa việc thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2016 vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm của từng đơn vị đồng thời chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc nếu để tình trạng lãng phí xảy ra tại đơn vị.


Chương trình THTK, CLP của đơn vị đề nghị gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 10/4/2016. Trong Chương trình THTK, CLP của mỗi đơn vị, bên cạnh việc triển khai cụ thể hóa Chương trình THTK, CLP của BHXH Việt Nam, cần xác định một số nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để tập trung chỉ đạo; quy định rõ thời hạn thực hiện và hoàn thành; phân công đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm từng khâu công việc; đề xuất các giải pháp cụ thể, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trong Chương trình THTK, CLP của đơn vị.


 1. Thủ trưởng các đơn vị nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí. Đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở THTK, CLP; thực hiện công khai trong THTK, CLP, đặc biệt là công khai hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí.


 2. Thực hiện công khai Chương trình THTK, CLP, các chỉ tiêu tiết kiệm của đơn vị, đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức của đơn vị và đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị trong thời gian ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành (trừ những nội dung thuộc bí mật của nhà nước theo quy định của pháp luật).

 3. Thực hiện báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP:

 1. Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đơn vị chuyên môn giúp việc, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiện báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP của đơn vị hàng năm và gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 15 tháng 01 năm sau liền kề; dữ liệu điện tử gửi vào địa chỉ thư điện tử: banchibhxh@vss.gov.vn để kịp thời gian tổng hợp, xây dựng báo cáo của Ngành báo cáo Bộ Tài chính theo quy định của Luật THTK, CLP số  44 / 2013 / QH13 .


 2. Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả THTK, CLP năm 2016 phải được lập đầy đủ, rõ ràng, có số liệu để chứng minh và theo đúng nội dung của đề cương kèm theo, gửi về BHXH Việt Nam đúng thời gian quy định (Đề cương và Mẫu biểu báo cáo theo Phụ lục 01, 02, 04 ban hành kèm theo Thông tư số  188 / 2014 / TT - BTC )


Giao Vụ Tài chính - Kế toán là đầu mối, theo dõi, tổng hợp về THTK, CLP của Ngành, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình THTK, CLP của Ngành báo cáo Bộ Tài chính./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.