Open navigation

Công văn 944/BHXH-TCCB Thực hiện Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch năm 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  944 / BHXH - TCCB 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch năm 2016

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, căn cứ Công văn số  356 / BNV - CCVC  của Bộ Nội vụ ngày 19/01/2016 về việc tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên chuyên viên, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ký Quyết định số  401 / QĐ - BHXH  ngày 17/3/2016 ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên năm 2016. Để thống nhất triển khai thực hiện, BHXH Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam (sau đây gọi chung là các đơn vị trực thuộc) và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) một số nội dung sau:


 1. Căn cứ các nội dung của Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số  401 / QĐ -  BHXH ngày 17/3/2016 về đối tượng dự thi, điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch; căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Công văn số  2797 / BNV - TCBC  ngày 01/8/2011 (có bản sao Công văn số  2797 / BNV - TCBC  kèm theo), Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh tiến hành xây dựng đề án đánh giá yêu cầu thực tiễn về sự cần thiết của từng vị trí việc làm hiện đang có viên chức giữ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó đề xuất, kiến nghị với BHXH Việt Nam xem xét để các viên chức nêu trên được tham gia thi nâng ngạch lên chuyên viên (có đề cương đề án kèm theo).


 2. Trên cơ sở đánh giá yêu cầu thực tiễn tại từng vị trí việc làm cần yêu cầu viên chức làm việc tại vị trí việc làm đó phải giữ ngạch chuyên viên trở lên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc BHXH các tỉnh tiến hành rà soát, thống kê các viên chức hiện đang giữ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương trong đối tượng dự thi theo từng vị trí việc làm và tổng hợp danh sách kèm theo hồ sơ của từng cá nhân theo quy định, báo cáo BHXH Việt Nam đúng thời gian quy định tại Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số  401 / QĐ - BHXH  ngày 17/3/2016 của Tổng Giám đốc.


 3. Về đối tượng dự thi, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc BHXH các tỉnh lưu ý không cử các trường hợp sau tham dự thi nâng ngạch lên chuyên viên năm 2016:

 • Trường hợp không làm công việc chuyên môn nghiệp vụ, ví dụ như: lái xe (hưởng lương mã ngạch 01.010); nhân viên phục vụ (hưởng lương mã ngạch 01.009); nhân viên bảo vệ (hưởng lương mã ngạch 01.011)...


 • Trường hợp chưa được tuyển dụng chính thức và bổ nhiệm vào ngạch viên chức (lao động hợp đồng tạm tuyển).


 • Viên chức không đạt kết quả đánh giá, phân loại liền 3 năm 2013, 2014, 2015 từ mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc tổ chức triển khai đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về danh sách đề nghị dự thi. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Chế độ - Tiền lương, Vụ Tổ chức cán bộ, BHXH Việt Nam./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Tổng Giám đốc (để b/c);

 • Website BHXH VN;

 • Lưu: VT, TCCB (5).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ


Lê Hùng Sơn

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN


ĐÁNH GIÁ YÊU CẦU THỰC TIỄN CỦA CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM HIỆN ĐANG CÓ VIÊN CHỨC GIỮ NGẠCH NHÂN VIÊN, CÁN SỰ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG LÀM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ


Phần 1


CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


 1. Luật Viên chức số  58 / 2010 / QH12  ngày 15/11/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012;


 2. Nghị định số  29 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;


 3. Quyết định số  99 / QĐ - BHXH  ngày 28/01/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương;


 4. Công văn số  2797 / BNV - TCBC  ngày 01/8/2011 của Bộ Nội vụ về việc xác định vị trí việc làm ngành Bảo hiểm xã hội.


  Phần 2


  NỘI DUNG ĐỀ ÁN


  1. Khái quát đặc điểm chung của đơn vị, BHXH tỉnh


  2. Thực trạng các vị trí việc làm hiện đang có viên chức giữ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương đảm nhiệm công việc chuyên môn, nghiệp vụ


 1. Thống kê các vị trí việc làm có viên chức giữ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương đảm nhiệm công việc chuyên môn, nghiệp vụ.


  Thống kê cụ thể theo từng vị trí việc làm, từng viên chức hiện đang giữ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương đảm nhiệm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại từng vị trí, mã ngạch lương hiện hưởng, trình độ đào tạo, trình độ năng lực của từng viên chức đó.


 2. Đánh giá yêu cầu thực tiễn của từng vị trí việc làm có viên chức giữ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương đảm nhiệm công việc chuyên môn, nghiệp vụ.

Phần 3


KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT


Đề xuất cụ thể sự cần thiết về việc viên chức làm việc tại từng vị trí việc làm đã phân tích, đánh giá ở trên cần phải giữ ngạch nào, ngạch nhân viên, cán sự và tương đương hay phải từ ngạch chuyên viên trở lên. Từ đó đề nghị BHXH Việt Nam xem xét để viên chức ở vị trí việc làm nào dự thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.