Open navigation

Công văn 983/LĐTBXH-BTXH Hỗ trợ cho nhân dân vùng hạn hán, xâm nhập mặn


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  983 / LĐTBXH - BTXH 

V/v hỗ trợ cho nhân dân vùng hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long


Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kéo dài, thời tiết diễn biến thất thường từ cuối năm 2014 đến nay làm nhiều nơi ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long không có mưa lớn, lượng dòng chảy trên các sông, suối thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, gây khô hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Dự báo tình hình sẽ còn gay gắt, khốc liệt hơn những tháng đầu năm 2015 tại các địa phương.


Thực hiện các Chỉ thị số  04 / CT - TTg  ngày 04/02/2016, số  09 / CT - TTg  ngày 12/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bị hạn hán thực hiện một số biện pháp cấp bách:


  1. Tổ chức rà soát, nắm chắc số hộ thiếu đói, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời thực hiện hỗ trợ theo quy định.


  2. Căn cứ Nghị định  136 / 2013 / NĐ - CP  ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, các địa phương chủ động huy động nguồn lực để hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiếu đói. Trong trường hợp ngân sách địa phương không đáp ứng đủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản đề nghị hỗ trợ gạo gửi liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để tổng hợp số hộ, số khẩu, thời gian hỗ trợ và số gạo cần hỗ trợ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, ĐBSCL;

  • Văn phòng BCĐTW về PCTT;

  • Trung tâm Thông tin của Bộ;

  • Lưu: VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.