Open navigation

Công văn 2525/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2525 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Liên quan đến việc phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu từ năm 2009 đến 2013 tại 9 tờ khai hải quan của Công ty TNHH Saga tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  6816 / TCHQ - TXNK  ngày 27/7/2015; công văn số  10087 / TCHQ - TXNK  ngày 12/8/2014 hướng dẫn Cục Hải quan TP. HCM thực hiện.


Tiếp theo, ngày 29/9/2015 Tổng cục Hải quan có công văn số  8921 / TCHQ - TXNK  yêu cầu Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Saga thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số  10087 / TCHQ - TXNK  ngày 12/8/2014 và công văn số  6816 / TCHQ - TXNK  ngày 27/7/2015 của Tổng cục và báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 6/10/2015.


Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được báo cáo kết quả xử lý vụ việc nêu trên của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả xử lý việc phân loại nêu trên và làm rõ nguyên nhân chậm báo cáo gửi về Cục Thuế XNK trước ngày 7/4/2016 để báo cáo Tổng cục.


Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Cục KTSTQ (để  ph / hợp) 

  • Lưu: VT; TXNK-PL-Thảo (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.