Open navigation

Công văn 2533/TCHQ-TXNK Áp mã số hàng hóa là dung dịch rửa Advia centaur cleaning solution


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2533 / TCHQ - TXNK 

V/v áp mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông.

(Lô CN2- Khu đô thị mới Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số  0319 / 2016  ngày 21/03/2016 của Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông kiến nghị về việc áp mã HS của mặt hàng có tên khai báo “Dung dịch rửa Advia centaur cleaning solution  12x70ml / hộp  code 10310041 dùng cho máy phân tích miễn dịch Advia Centaur” theo Thông tư  30 / 2015 / TT - BYT  ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23/06/2014 thì: “Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.


Vì vậy, Thông tư  30 / 2015 / TT - BYT  ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế chỉ là một trong những nguồn thông tin được sử dụng làm căn cứ trong phân loại hàng hóa của Cơ quan Hải quan.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.