Open navigation

Công văn 2538/TCHQ-TXNK Xác định bò thuần chủng để nhân giống


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2538 / TCHQ - TXNK 

V/v xác định bò thuần chủng để nhân giống

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  111 / HQBĐ - NV  ngày 01/02/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc vướng mắc xác định lý lịch bò thuần chủng để nhân giống. Sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (các công văn số:  129 / CV - GSL  ngày 10/02/2015,  1581 / CN - GSL  ngày 02/11/2015 và  306 / CN - GSL  ngày 16/3/2016 của Cục Chăn nuôi;  7706 / BNN - CN  ngày 18/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ vào các công văn  1593 / TCHQ - TXNK  ngày 14/02/2015,  9016 / TCHQ - TXNK  ngày 02/10/2015 của Tổng cục Hải quan để xác định bò thuần chủng để nhân giống.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo sửa đổi Pháp lệnh giống vật nuôi số  16 / 2004 / PL - UBTVQH11  ngày 24/3/2004, trong nội dung sửa đổi của Pháp lệnh sẽ quy định cụ thể về lý lịch giống vật nuôi để nhân giống.

Trong khi chờ Pháp lệnh giống vật nuôi sửa đổi được Quốc hội phê chuẩn, ban hành, Cục Chăn nuôi hướng dẫn tạm thời nội dung về lý lịch giống như sau:

  • Đối với trâu, bò đực giống: lý lịch cần có số hiệu cá thể, tính biệt, ngày sinh, tên chủ nuôi gia súc hoặc tên trang trại nuôi gia súc và sức sản xuất của ông, bà, bố, mẹ; mỗi cá thể trâu bò đực giống được cấp riêng một giấy xác nhận lý lịch giống.

  • Đối với trâu, bò cái giống: có thể chung 1 bộ hồ sơ, song cần ghi rõ các thông tin về số hiệu cá thể, tính biệt, ngày sinh, tên chủ nuôi gia súc hoặc tên trang trại nuôi gia súc, sức sản xuất của bố, mẹ cho từng cá thể trong bộ hồ sơ đó;

  • Hồ sơ lý lịch giống của trâu, bò giống phải được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu (có chữ ký của Hội, hoặc Hiệp hội hoặc đơn vị có chức năng xác nhận và chịu trách nhiệm pháp lý về chất lượng con giống). Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao chứng thực kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trong trường hợp nộp trực tiếp, hồ sơ là bản sao chụp đồng thời phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ vào hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu trên để xác định mã số hàng hóa đúng quy định. Tổng cục Hải quan gửi kèm theo công văn số  306 / CN - GSL  ngày 16/3/2016 của Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để các đơn vị được biết.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.