Open navigation

Công văn 2540/TCHQ-GSQL Vướng mắc C/O


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2540 / TCHQ - GSQL 

V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội


Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Showa Việt Nam có công văn số  06 - 2016 / CO - SAV  ngày 15/3/2016 về việc xin gia hạn thời gian nộp lại C/O sửa đổi hoặc bổ sung C/O cấp mới thay thế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đối với các C/O vướng mắc, Tổng cục Hải quan đã có công hàm chính thức gửi các cơ quan có liên quan của các nước, tuy nhiên vẫn chưa có văn bản trả lời. Tổng cục Hải quan sẽ thông báo sau khi có kết quả xác nhận từ các nước.


  2. Về đề nghị của Công ty được gia hạn thời gian nộp lại C/O sửa đổi hoặc bổ sung C/O cấp mới thay thế: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội căn cứ nội dung công văn số  7239 / TCHQ -  GSQL ngày 27/11/2013 của Tổng cục Hải quan để xử lý trường hợp của Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Showa Việt Nam, tạm thời chưa tiến hành truy thu thuế và thời hạn Công ty được nộp bổ sung C/O mới thay thế hoặc sửa đổi C/O cấp lỗi là 90 ngày kể từ ngày công văn này. Quá thời hạn này, Công ty không nộp bổ sung C/O mới thay thế cho C/O bị cấp lỗi thì cơ quan Hải quan sẽ tiến hành ấn định thuế.


Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Showa Việt Nam

(địa chỉ: Lô M6, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) 

(thay trả lời CV 06 - 2016 / CO - SAV  ngày 15/3/2016);

  • Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.