Open navigation

Công văn 2541/TCHQ-GSQL Giảm bớt chứng từ đợt 8


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2541 / TCHQ - GSQL 

V/v giảm bớt chứng từ đợt 8

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam


Phúc đáp công văn số  0522 / PTM - TTXN  ngày 14/3/2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc giảm bớt chứng từ đợt 8 cho 476 doanh nghiệp xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Qua kiểm tra đối chiếu trên hệ thống quản lý của Tổng cục Hải quan, về cơ bản không ghi nhận trường hợp doanh nghiệp vi phạm chứng minh xuất xứ sản phẩm xuất khẩu, tuy nhiên có 04 trường hợp doanh nghiệp vi phạm về xuất xứ trong hoạt động nhập khẩu:


 1. Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam - Hòa Bình, MST 5400377659 (STT 8 - Hà Nội);


 2. Công ty CPHH Vedan Việt Nam, MST 3600449709 (STT 2 - TP. Hồ Chí Minh);


 3. Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, MST 0300629913 (STT 17 - TP. Hồ Chí Minh);


 4. Công ty New Decor Wood Industries Ltd, MST 3700515747 (STT 128 - TP. Hồ Chí 

  Minh).


  Kính chuyển ý kiến tham gia trên đây để Quý Phòng tham khảo. Trân trọng./.  Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.