Open navigation

Công văn 2611/TCHQ-TXNK Gửi mẫu, tiếp nhận mẫu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2611 / TCHQ - TXNK 

V/v gửi mẫu, tiếp nhận mẫu

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.


Trả lời công văn số  236 / HQĐNa - TXNK  ngày 02/02/2016, số  351 / HQĐNa - TXNK  ngày 29/02/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai báo cáo vướng mắc trong việc gửi, tiếp nhận mẫu phân tích theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số  143 / TCHQ - TXNK  ngày 7/01/2016. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Công văn số  143 / TCHQ - TXNK  nêu trên của Tổng cục Hải quan hướng dẫn, chấn chỉnh tình trạng có một số đơn vị Hải quan gửi mẫu đi phân tích tràn lan, không đúng đối tượng quy định làm tăng khối lượng công việc không cần thiết cho Trung tâm PTPL và các Chi nhánh gây tốn kém về nguồn lực của cơ quan Hải quan cũng như phiền hà cho doanh nghiệp. Việc sử dụng lại kết quả phân tích, giám định để xác định mã số hàng hóa thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 24 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Chi cục hải quan trong quá trình kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên hàng, mã số thuế của các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện đúng quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 24 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Các thông tin về tên gọi theo cấu tạo, công dụng, mã số của hàng hóa trên Hệ thống MHS được sử dụng để tham khảo, hỗ trợ cho quá trình xác định tính chính xác của thông tin khai báo trên tờ khai hải quan của doanh nghiệp.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT. Nguyễn Dương Thái (để  b / cáo) ;

  • Trung tâm PTPL HHXNK và các Chi nhánh (để thực hiện phối hợp);

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.