Open navigation

Công văn 2664/TCHQ-TXNK Mã số HS mặt hàng Ofloxacin


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2664 / TCHQ - TXNK 

V/v mã số HS mặt hàng Ofloxacin

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco

(Địa chỉ: Số 66 Quốc lộ 30 - Phường Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  1221 / CV - KDQT & amp ; XNK / DMC  ngày 04/11/2015 và tài liệu kỹ thuật bổ sung ngày 24/3/2016 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco về việc xin xác nhận mã số thuế nguyên liệu kháng sinh Ofloxacin. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011 và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hanh kèm Thông tư  164 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì nhóm 29.34 bao gồm “Các axit nucleic và muối của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hợp chất dị vòng khác.”, nhóm 29.41 bao gồm “Kháng sinh”


Ofloxacin là mặt hàng có thể xem xét phân loại tại nhóm 29.41 hoặc nhóm 29.34. Theo nội dung Chú giải chi tiết nhóm 29.41 thì:


Nhóm này không bao gồm:


(c) Các dẫn xuất của axit quinolinecarboxylic, nitrofuran, sulphonamit và các hợp chất hữu cơ đã xác định về mặt hóa học khác của các nhóm đầu của Chương này có đặc tính chống vi khuẩn.


Ofloxacin là dẫn xuất của hợp chất fluoroquinolon nên Ofloxacin bị loại trừ khỏi nhóm theo nội dung chú giải loại trừ (c) nhóm 29.41 nêu trên. Như vậy, mặt hàng Ofloxacin (là hợp chất dị vòng đã ngưng tụ có chứa các dị tố nitơ, oxy) phù hợp phân loại vào nhóm 29.34 “Các axit nucleic và muối của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hợp chất dị vòng khác”, phân nhóm “- Loại khác:”, phân nhóm 2934.99 “- - Loại khác:”, mã số 2934.99.90 “- - - Loại khác”.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK-PL- Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.