Open navigation

Công văn 2715/TCHQ-QLRR Vướng mắc về không được ân hạn thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2715 / TCHQ - QLRR 

V/v vướng mắc về việc không được ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  512 / HQĐNa - QLRR  ngày 16/3/2016 vướng mắc về việc không được ân hạn thuế 275 ngày đối với loại hình nhập sản xuất hàng xuất khẩu E31 của Công ty TNHH Đông Phương. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo nội dung phản ánh của Cục Hải quan Đồng Nai, Tổng cục Hải quan đã kiểm tra và tiến hành cập nhật, xử lý dữ liệu trên hệ thống. Từ ngày 01/4/2016, Công ty TNHH Đông Phương đã được đánh giá đủ điều kiện áp dụng thời hạn ân hạn thuế 275 ngày.Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Công Bình (để  b / cáo) ;

  • Lưu VT, QLRR(02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.