Open navigation

Công văn 2771/TCHQ-TXNK Thuế nhập khẩu đối với mặt hàng chịu thuế tự vệ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2771 / TCHQ - TXNK

V/v thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng chịu thuế tự vệ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH T.M.A.

(05 đường số 1, khu nhà ở Chánh Hưng, Phường 5, Quận 8, TP. HCM)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn 001 / CVHQ16 - TMA ngày 17/03/2016 của Công ty TNHH T.M.A về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng chịu thuế tự vệ. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 2 Điều 10, Điều 11 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45 / 2005 / QH11 ngày 14/6/2005 thì đối với hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế tự vệ thì vẫn phải chịu thuế nhập khẩu.


Ngày 11 tháng 9 năm 2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 12080 / BTC - TCHQ hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Quyết định số 5987 / QĐ - BCT ngày 23/8/2013 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng dầu thực vật nhập khẩu vào Việt Nam. Trong đó có hướng dẫn:


  • Ngoài mức thuế nhập khẩu hiện hành theo các Biểu thuế nhập khẩu như Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hoặc các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: ASEAN (ATIGA), ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), ASEAN - Nhật Bản (AJCEP), ASEAN -

    Ấn Độ (AIFTA), ASEAN - Úc - Niu Di lân (AANZFTA), Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) hoặc thuế suất thuế nhập khẩu thông thường, thì các mặt hàng nhập khẩu áp dụng biện pháp tự vệ chính thức phải chịu thêm mức thuế nhập khẩu bổ sung (thuế tự vệ).


  • Phương pháp tính thuế tự vệ đối với các mặt hàng nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệ được hướng dẫn như sau:


x

Thuế tự vệ = Số lượng hàng hóa nhập khẩu

bị áp dụng thuế tự vệ

Giá tính thuế

nhập khẩu x

Thuế suất thuế tự vệ


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH T.M.A biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.