Open navigation

Công văn 409/GSQL-TH Vướng mắc C/O mẫu D


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  409 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Tổng Công ty Dầu Việt Nam

(Tầng 14-18 Tòa nhà Petro Việt Nam, 1-5 Lê Duẩn, Hà Nội)


Tiếp theo công văn số  160 / GSQL - TH  ngày 2/2/2016 trả lời vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:


- C/O mẫu D, số tham chiếu 20155058661 và số 20155058676 ngày 22/10/2015: C/O không hợp lệ do không được cấp đúng quy định áp dụng cho C/O có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đã từ chối C/O theo đúng thủ tục quy định.


- Điều 9, Phụ lục 7, Thông tư số  21 / 2010 / TT - BCT  ngày 17/5/2010 quy định đối với việc xử lý những sai sót trên C/O. Theo đó, cơ quan hải quan chấp nhận việc sửa lỗi trực tiếp trên C/O có xác nhận của cơ quan cấp hoặc C/O cấp mới thay thế C/O cấp bị lỗi. Trong trường hợp cấp mới thay thế, việc cấp thay thế này phải được thể hiện trên C/O cấp mới hoặc có thư xác nhận của cơ quan cấp C/O về việc cấp thay thế này.


Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O được sửa lỗi hay C/O cấp mới thay thế được thực hiện theo quy định. Đề nghị Tổng Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu để được hướng dẫn và xử lý cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được đơn vị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu;

  • Lưu: VT, TH(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.