Open navigation

Công văn 410/GSQL-TH Tính hợp lệ của C/O mẫu AANZ


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 410 / GSQL - TH

V/v tính hợp lệ C/O

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai


Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 058/NVL/SC/2016 của Công ty TNHH Nestle Việt Nam vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của C/O mẫu AANZ, số tham chiếu 21.0215.22722 cấp ngày 9/11/2015.


Để có cơ sở trả lời doanh nghiệp, Cục Giám sát quản lý chuyển công văn đề cập trên để Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra hồ sơ lô hàng liên quan, báo cáo quá trình xử lý về Cục Giám sát quản lý.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty Nestle (KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai);

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.