Open navigation

Công văn 4156/BTC-CST Chính sách thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4156 / BTC - CST

V/v chính sách thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex 

(Địa chỉ: Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh)


Bộ Tài chính nhận được công văn số  05102015 / SEHC  ngày 05/10/2015 của Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex kiến nghị về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa sản xuất tại Doanh nghiệp chế xuất khi bán vào nội địa Việt Nam.


Để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã có công văn số  721 / BTC - CST  ngày 15/1/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa sản xuất của Công ty Samsung HCMC.


Ngày 14/3/2016, Văn phòng Chính phủ có công văn số  1594 / VPCP - KTTH  thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Bộ Tài chính hướng dẫn Công ty Samsung HCMC thực hiện chính sách xuất nhập khẩu và thuế theo đúng quy định của pháp luật hiện hành”.


Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số  1594 / VPCP - KTTH  nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex thực hiện chính sách xuất nhập khẩu và thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.


Bộ Tài chính có ý kiến để công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo Bộ (để b/c);

  • Bộ Công Thương;

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  • Vụ PC;

  • TCHQ;

  • Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNGLưu Đức Huy

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.