Open navigation

Công văn 4193/BTC-CST Hoàn thuế giá trị gia tăng của nguyên liệu lót lò nung nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4193 / BTC - CST

V/v hoàn thuế GTGT của nguyên liệu lót lò nung nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Vonfram Á Châu Việt Nam.

(Địa chỉ: Lô 06, Cụm công nghiệp Tân Liên, Huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng)


Bộ Tài chính nhận được văn thư số  28 / CT - KTTV  ngày 28/12/2015 của Công ty TNHH Vonfram Á Châu Việt Nam (ATP Việt Nam) đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của lượng nguyên liệu Vonfram WO3 lót lò nung nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 12 Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Luật số  31 / 2013 / QH13  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;


Căn cứ khoản 1, 2 Điều 15 Thông tư số  06 / 2012 / TT - BTC  ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, Nghị định số  123 / 2008 / NĐ - CP  ngày 8/12/2008 và Nghị định số  121 / 2011 / NĐ - CP  ngày 27/12/2011 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2012 đến hết ngày 31/12/2013) và khoản 1, 2 Điều 15 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014) quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;


Căn cứ Điều 16 Thông tư số  06 / 2012 / TT - BTC  và Điều 16 Thông tư số  219 / 2013 / TT -  BTC quy định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; thì trường hợp:


ATP Việt Nam ký hợp đồng số ATCVN-ATCHK-2013 ngày 01/12/2012 với Công ty TNHH Vonfram Á Châu (ATP HK) gia công sản phẩm Ferro Vonfram; để gia công mặt hàng Ferro Vonfram, ATP Việt Nam phải xây dựng lò luyện kim nung Vonfram nóng chảy, cấu tạo của lò nung phải có một lớp dày Vonfram WO3 (Ferro Tungsten) lót lò, khối lượng sản phẩm này sẽ tồn tại lâu dài cùng với lò nung và chỉ thu lại được khi phá dỡ lò; ATP HK và ATP Việt Nam đã ký hợp đồng số ATC20121203 ngày 5/12/2012 mua bán 80 tấn Ferro Tungsten; theo số phụ kiện số 062013 ngày 17/4/2013 thuộc hợp đồng gia công số ATCVN-ATCHK-2013, văn bản ngày 18/01/2013 của ATP HK và trình bày của Công ty thì ATP HK đồng ý chuyển đổi hợp đồng số ATC20121203 ngày 5/12/2012 (mua bán 80 tấn Ferro Tungsten) sang hợp đồng thuê mượn phục vụ cho hợp đồng gia công, ATP Việt Nam thuê 80 tấn quặng để dùng lót lò nung và phải trả phí, mức phí sẽ điều chỉnh theo thời gian thuê - mượn thực tế, ATP HK giữ nguyên quyền sở hữu hợp pháp đối với số quặng đã cho mượn có thời hạn; nếu ATP Việt Nam có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu của lô hàng quặng lót lò, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với tiền thuê quặng theo thỏa thuận với bên cho thuê và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác về kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định thì ATP Việt Nam được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với số thuế GTGT đầu vào đã nộp ở khâu nhập khẩu của 80 tấn Ferro Tungsten lót lò nung nêu trên.


Về mặt thủ tục, trường hợp ATP Việt Nam chuyển đổi hợp đồng mua bán số ATC20121203 ngày 5/12/2012 sang hợp đồng thuê mượn mặt hàng Ferro Tungsten để phục vụ cho hợp đồng gia công thì ATP Việt Nam phải thực hiện khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư số  196 / 2012 / TT - BTC  ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.


Bộ Tài chính trả lời Công ty TNHH Vonfram Á Châu Việt Nam để biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

  • Cục thuế Tp.Hải Phòng;

  • TCT; Vụ PC; TCHQ;

  • Lưu: VT, Vụ CST (CST2).(9b)

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.