Open navigation

Công văn 4247/BTC-TCHQ Xử lý thuế đối với nguyên liệu bị hỏa hoạn


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4247 / BTC - TCHQ 

V/v xử lý thuế đối với nguyên liệu bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Bộ Tài chính nhận được công văn số  3317 / HQHCM - GC  ngày 25/11/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị miễn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công nhưng bị hỏa hoạn của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Mỹ An. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Thông tư số  237 / 2009 / TT - BTC  ngày 18/12/2009, Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa là nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu bị thiệt hại toàn bộ, không còn giá trị sử dụng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây ra được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu.


Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Mỹ An đã nộp cho cơ quan hải quan, hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu; xác nhận mức độ thiệt hại hàng hóa của các cơ quan chức năng; kết quả thanh khoản hợp đồng gia công lưu giữ tại cơ quan hải quan; kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan và cơ quan thuế để xác định số lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu, số lượng hàng hóa đã xuất khẩu, hàng hóa tồn tại thời điểm hỏa hoạn, hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn; cam kết của Công ty, các điều kiện miễn, giảm, không thu thuế quy định tại Thông tư số  237 / 2009 / TT - BTC , Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  nêu trên để xem xét giải quyết miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT tương ứng với số lượng nguyên phụ liệu của hợp đồng gia công thực tế bị thiệt hại do hỏa hoạn không còn giá trị sử dụng của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Mỹ An theo quy định.


Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để  b / cáo) ;

  • Vụ Chính sách thuế;

  • Vụ Pháp chế;

  • Lưu: VT, TCHQ (12b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.