Open navigation

Công văn 542/TXNK-CST Thanh lý thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  542 / TXNK - CST 

V/v thanh lý thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc. 

(Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La)


Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số  34 / 2016 / BPNM  ngày 23/03/2016 của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế khi thanh lý thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:


Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ, điểm c.3 khoản 3 Điều 85 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu đầu tư miễn thuế của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc khi thực hiện thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng phải thực hiện kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư số Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC .


Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-CS (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.