Open navigation

Quyết định 954/QĐ-BGTVT Công bố bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ VN


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  954 / QĐ - BGTVT 

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


CÔNG BỐ BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM


BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số  107 / 2012 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số  17 / 2015 / TT - BGTVT  ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  15 / 2014 / TT - BGTVT  ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Công bố bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Bộ trưởng (để  b / cáo) ;

  • Tổng cục ĐBVN;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Các Cục: HKVN, ĐTNĐ, HHVN, ĐSVN;

  • Lưu VP, VT (Trung5b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

PHỤ LỤC


BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số  954 / QĐ - BGTVT  ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)STT

Cửa khẩu nhập hoặc xuất


Tuyến đường


Cửa khẩu xuất hoặc nhập


1


Cửa khẩu Na Mèo.

Quốc lộ 217 - quốc lộ 15 - quốc lộ 48A - quốc lộ 1

- đường tỉnh 541


Cảng biển Xuân Hải

Quốc lộ 217 - quốc lộ 15 - quốc lộ 47 - quốc lộ 45

- quốc lộ 10 - quốc lộ 1 - đường tỉnh 541


2


Cửa khẩu Nậm Cắn

Quốc lộ 7 - quốc lộ 46A - Quốc lộ 1 - đường tỉnh 541


Cảng biển Xuân Hải

Quốc lộ 7 - quốc lộ 15 - Quốc lộ 7 - quốc lộ 1 -

đường tỉnh 541


3


Cửa khẩu Cầu Treo

Quốc lộ 8 - quốc lộ 15 - quốc lộ 1 - quốc lộ 8B - đường tỉnh 541


Cảng biển Xuân Hải

Quốc lộ 8 - quốc lộ 15 - quốc lộ 46A - quốc lộ 1 -

đường tỉnh 541


4


Cửa khẩu Cha Lo

Quốc lộ 12A - quốc lộ 15 - quốc lộ 8B - đường tỉnh 541


Cảng biển Xuân Hải

Quốc lộ 12A - quốc lộ 15 - quốc lộ 8A - quốc lộ 1

- quốc lộ 8B - đường tỉnh 541


5


Cửa khẩu Lao Bảo

Quốc lộ 9 - quốc lộ 16 - quốc lộ 1 - quốc lộ 8B - đường tỉnh 541


Cảng biển Xuân Hải

Quốc lộ 9 - quốc lộ 16 - quốc lộ 15 - quốc lộ 1 -

quốc lộ 8B - đường tỉnh 541

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.