Open navigation

Công văn 2100/VPCP-KTTH Thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án quản lý NK đến năm 2020 phù hợp với quốc tế


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------- 

Số: 2100 / VPCP - KTTH 

V/v thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với các cam kết quốc tế


Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Y tế, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Về đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 258 / BKHCN - ĐTG ngày 26 tháng 01 năm 2016, ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 1929 / BCT - XNK ngày 08 tháng 3 năm 2016 về việc chưa thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với các cam kết quốc tế theo Quyết định số 1233 / QĐ - TTg ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 258 / BKHCN - ĐTG nêu trên về việc chưa thực hiện nhiệm vụ xây dựng và ban hành quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới thuộc Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với các cam kết quốc tế.


  2. Các Bộ, cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực quản lý trong trường hợp cần thiết, bảo đảm quản lý chặt chẽ và phù hợp yêu cầu thực tiễn. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT. 29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.