Open navigation

Công văn 2207/VPCP-V.I Tình hình giải quyết khiếu nại liên quan đến Dự án Khu đô thị TM-DL Văn Giang


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2207 / VPCP - V .I

V/v tình hình giải quyết khiếu nại liên quan đến Dự án Khu đô thị Thương mại-Du lịch Văn Giang

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Thanh tra Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Công an;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.


Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số  233 / BC - TTCP  ngày 03 tháng 02 năm 2016 về tình hình giải quyết khiếu nại liên quan đến Dự án Khu đô thị Thương mại - Du lịch Văn Giang (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


Đồng ý kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số  233 / BC - TTCP  ngày 03 tháng 02 năm 2016; giao Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án theo đúng quy hoạch và giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;

  • Ban Dân nguyện của UBTVQH;

  • VPTƯ Đảng; VPQH; VPCTN;

  • Ban Nội chính TƯ;

  • Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;

  • Trụ sở tiếp công dân Trung ương;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Khắc Định,

Kiều Đình Thụ, Nguyễn Cao Lục; 

các Vụ: V.III, TH, KTN, Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, V.I (3).TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMKiều Đình Thụ

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.