Open navigation

Công văn 2226/VPCP-KTN Báo cáo về tình hình xây dựng, vận hành hồ chứa thủy điện An Khê-Kanak


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2226 / VPCP - KTN 

V/v: báo cáo về tình hình xây dựng, vận hành hồ chứa thủy điện An Khê-Kanak

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Công Thương;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


Trong cuộc họp làm việc với các tỉnh khu vực Tây Nguyên về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán tại tỉnh Gia Lai vừa qua và trong buổi thảo luận của Đại biểu Quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020, có một số ý kiến phát biểu liên quan đến việc xây dựng, vận hành Hồ chứa thủy điện An Khê - Kanak còn bất cập, gây thiếu nước ảnh hưởng đến đời sống nhân dân vùng Hạ lưu sông Ba (khu vực tỉnh Gia Lai).


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có báo cáo về tình hình xây dựng, vận hành Hồ chứa Thủy điện An Khê - Kanak thời gian vừa qua; đề xuất giải pháp để bảo đảm nguồn nước phục vụ cuộc sống nhân dân vùng hạ lưu Sông Ba (thuộc tỉnh Gia Lai và Phú Yên), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15 tháng 4 năm 2016.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các PTTg;

  • UBND tỉnh Gia Lai;

  • Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, tỉnh Phú Yên;

  • Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg các Vụ: KTTH, TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTN (3b). 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.