Open navigation

Công văn 2234/VPCP-KTTH Miễn thuế xe ô tô phục vụ KCB của chùa Hà Tiên tỉnh Vĩnh Phúc

 Hết hiệu lực: 07/06/2016 


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2234 / VPCP - KTTH 

V/v miễn thuế xe ô tô phục vụ khám chữa bệnh của chùa Hà Tiên tỉnh Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  3127 / BTC - TCHQ  ngày 09 tháng 3 năm 2016 về miễn thuế nhập khẩu đối với 01 xe ô tô là quà tặng phục vụ khám chữa bệnh của chùa Hà Tiên tỉnh Vĩnh Phúc, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện theo quy định hiện hành.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b )S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.