Open navigation

Công văn 2239/VPCP-KTTH Xử lý chênh lệch tỷ giá năm 2015 của EVN


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2239 / VPCP - KTTH 

V/v: xử lý chênh lệch tỷ giá năm 2015 của EVN

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Công Thương;

Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  3003 / BTC - TCDN  ngày 08 tháng 3 năm 2016 về việc xử lý chênh tỷ giá đánh giá lại các Khoản Mục ngoại tệ cuối năm 2015, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  3003 / BTC - TCDN  nêu trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện cụ thể, phù hợp với cả việc Điều chỉnh giá bán điện (nếu có) trong thời gian tới.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.