Open navigation

Công văn 2246/VPCP-KTTH Xử lý nợ và tài sản loại trừ của Cty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2246 / VPCP - KTTH 

V/v xử lý nợ và tài sản loại trừ DATC đã tiếp nhận còn tồn đọng

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Bộ Tài chính.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  3014 / BTC - TCDN  ngày 08 tháng 3 năm 2016 về việc xử lý nợ và tài sản loại trừ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tiếp nhận còn tồn đọng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính:


  1. Chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền và quy định hiện hành đối với các khoản nợ DATC đã tiếp nhận theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán trên 10 năm, sau khi đã xử lý theo quy định mà không có khả năng thu hồi.


  2. Báo cáo Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2016 về việc cho phép DATC loại trừ theo dõi trên sổ sách kế toán đối với các khoản nợ DATC đã tiếp nhận theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán dưới 10 năm, sau khi đã xử lý theo quy định mà không có khả năng thu hồi.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.