Open navigation

Công văn 2249/VPCP-KTTH Giám sát tài chính Tổng công ty Lương thực Miền Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2249 / VPCP - KTTH 

V/v giám sát tài chính Tổng công ty Lương thực Miền Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tài chính;

- Tổng công ty Lương thực Miền Nam.


Xét Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số  2013 / BC - BNN -  QLDN ngày 14 tháng 3 năm 2016 về việc giám sát tài chính năm 2015 tại Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực Miền Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


  1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Tổng công ty Lương thực Miền Nam và đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số  812 / VPCP - KTTH  ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.


  2. Tổng công ty Lương thực Miền Nam tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đảm bảo có lãi; khẩn trương xử lý các tồn tại trước đây; đề xuất, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Sớm hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng và trình phương án cổ phần hóa Tổng công ty theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được duyệt.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP,

các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.