Open navigation

Quyết định 542/QĐ-BTC Công bố TTHC trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của BTC

 Hết hiệu lực: 30/06/2016 

BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  542 / QĐ - BTC 

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


Căn cứ Nghị định số  215 / 2013 / NĐ - CP  ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Căn cứ Nghị định số  63 / 2010 / NĐ - CP  ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số  48 / 2013 / NĐ - CP  ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;


Căn cứ Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ;


Căn cứ Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013, Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/8/2013, Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013, Thông tư số  08 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/01/2013, Thông tư số  85 / 2011 / TT - BTC  ngày 17/6/2011, Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 và Thông tư số  78 / 2014 / TT -  BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế;


Căn cứ Thông tư số  110 / 2015 / TT - BTC  ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;


Căn cứ Thông tư số  92 / 2015 / TT - BTC  ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số  71 / 2014 / QH13  và Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế;


Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 55 thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, cụ thể:

 • 01 Thủ tục hành chính mới;

 • 32 Thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế;

 • 22 Thủ tục hành chính bãi bỏ.

(Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Lãnh đạo Bộ;

 • Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);

 • Website Bộ Tài chính;

 • Website TCT;

 • Lưu: VT, TCT(VT, PC (3b)).


  KT. BỘ TRƯỞNG 

  THỨ TRƯỞNG

  Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.