Open navigation

Quyết định 637/QĐ-BTNMT Chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận hợp quy chuẩn KT môi trường đối với phế liệu NK làm NLSX

 Hết hiệu lực: 21/01/2019 


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  637 / QĐ - BTNMT 

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THAM GIA CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


Căn cứ Nghị định số  21 / 2013 / NĐ - CP  ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;


Căn cứ Nghị định số  132 / 2008 / NĐ - CP  ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


Căn cứ Thông tư số  09 / 2009 / TT - BKHCN  ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và Thông tư số  11 / 2011 / TT - BKHCN  ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số  09 / 2009 / TT - BKHCN ;


Căn cứ Thông tư số  41 / 2015 / TT - BTNMT  ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;


Căn cứ Quyết định số  106 / QĐ - BTNMT  ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;


Xét Hồ sơ đăng ký hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol;


Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chỉ định Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol (địa chỉ số 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) là tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, bao gồm các Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng, Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol Quảng Ninh, Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol Đà Nẵng.


Phạm vi chứng nhận: giám định phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các loại phế liệu khác thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số  73 / 2014 / QĐ - TTg  ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với hướng dẫn tạm thời của Bộ Tài nguyên và Môi trường về mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng và mục đích sử dụng phế liệu nhập khẩu.


Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13 tháng 3 năm 2016 đến 20 tháng 01 năm 2019.


Điều 3. Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol được tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong phạm vi quy định tại Điều 1 phục vụ công tác quản lý nhà nước; phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả giám định của mình.


Điều 4. Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 1 (để thực hiện);

  • Các Bộ: CT, TC, KH&CN;

  • Tổng cục TCĐLCL, Bộ KH&CN;

  • Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

  • Lưu: VT, TCMT, KSON (12)

TUQ. BỘ TRƯỞNG 

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Tài

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.